Om uka

Nyskapingsuka er en arena som setter innovasjon, endring og entreprenørskap i fokus. Dette er ei uke med inspirerende og lærerike arrangementer som skal styrke og fremme innovasjon og vekst i Haugesundregionen. En møteplass for entreprenører, investorer, bedrifter, studenter og det offentlige, hvor en kan utveksle kunnskap, dele nyskapende idéer og knytte kontakter.

Initiativet til uka er tatt av Haugaland Vekst og den arrangeres i tett samarbeid med en rekke aktører som har til felles å jobbe for vekst og nyskaping i vår region. De fleste av disse vil ha egne arrangementer i løpet av uka, andre samarbeider om arrangementer og noen stiller som sponsorer.

Målet på sikt er at Nyskapingsuka blir et årlig felles løft og mobilisering for nyskaping, endring og innovasjon i hele regionen, fra Sauda og Suldal i øst, Utsira i vest, Sveio i nord og Karmøy i sør.

Hovedarrangør og eier

Haugaland Vekst

Regionens mulighetsutvikler. Vi arbeider med kommunal og regional næringsutvikling – med fokus på muligheter som bidrar til verdiskaping for Haugesundregionen. Haugaland Vekst er eid av 10 kommuner og Rogaland Fylkeskommune.

www.haugalandvekst.no

Samarbeidspartnere

Skape

Skape leverer individuell rådgiving og opplæring til gründere i Rogaland som er i startfasen av etableringen sin. Skape er et partnerskap mellom alle de 23 kommunene i fylket, Fylkesmannen i Rogaland sin landbruksavdeling, og Rogaland fylkeskommune, som også er administrativt ansvarlig for Skape.

www.skape.no

Høyskolen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) såg dagens lys 1. januar 2017, då Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund fusjonerte. Høgskulen på Vestlandet har ambisjonar om å bli eit universitet med profesjons- og arbeidslivsretta profil, og vi vil vere tett på arbeidslivet, regionen og studentane.

HVL har deling som drivkraft, ideal og metode. Kunnskap veks når den blir delt. Det vi gjer skal støtte opp om vekst for ei berekraftig utvikling av samfunns-, arbeids- og næringslivet og for den enkelte.

www.hvl.no

Validé

Validé Haugesundregionen AS er en inkubator som jobber med forretningsutvikling for tidligfaseselskaper. Vi skal sikre en raskere og tryggere vei fra idé til kommersiell suksess ved å bidra med kompetanse, nettverk og kapital. I kontorfellesskapet LEAP deler vi lokaler med tidligfase tech-selskaper tilknyttet inkubatoren, heriblant InfoGym, Baikingu og Terp.

www.validehaugesund.no

NAV

NAV forvaltar ein tredel av statsbudsjettet gjennom ordningar som dagpengar, arbeidsavklaringspengar, sjukepengar, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte.

NAV blei etablert 1. juli 2006. Kommunane og staten samarbeider om å finne gode løysingar for brukarane gjennom 456 NAV-kontor, i kommunar og bydelar. Kommunen og NAV har avtalt kva kommunale tenester kontoret skal tilby. Tenesteinnhaldet i eit NAV-kontor vil difor variere frå kommune til kommune.

www.nav.no

Næringshagen Rogaland Ressurssenter

Næringshagen Rogaland Ressurssenter er en av 40 næringshager i hele landet som er tatt opp i det nasjonale Næringshageprogrammet. Dette betyr at vi får offentlige midler til å hjelpe regionens grundere og næringsliv i å realisere sine forretningsideer.

Vi er en del av et nasjonalt og internasjonalt kompetansenettverk av bedrifter og institusjoner. Dette nettverket og tilknytningen mot Siva, Rogaland fylkeskommune og lokale kommuner skal bidra til næringsutvikling i regionen.

www.rrs.no

Næringsforeningen Haugalandet

Fremtidens infrastruktur vil være med å gjøre Haugalandet til Vestlandets knutepunkt. Som interesseorganisasjon for bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner skal vi i Næringsforeningen jobbe for at Haugalandet fortsetter å være en sterk og attraktiv region mellom Bergen og Stavanger.

www.nforeningen.no

Fikse Næringsforening

Fikse Næringsutvikling er ein lokal næringsforening eigd av og jobbar for 150 små og store bedrifter i alle bransjar i Etne og Vindafjord. Målet er at bedriftene skal bli betre saman enn kvar for seg. Med det er eitt av hovudoppdraga til selskapet å vera næringslivet sitt talerøyr ovanfor lokale og nasjonale myndigheter. Vidare arbeidar ein med å synleggjera næringslivet og jobbmoglegheitene i distriktet for kundar og framtidige arbeidstakarar. Eit tredje hovudarbeidsområde er å vera ein koblar og nettverksaktør mellom bedriftene, slik at ein lærer og gjerne handlar meir av kvarandre.

www.etnevindafjord.no

Sauda Vekst

Sauda Vekst AS skal bidra til utvikling av et variert næringsliv i Sauda ved å yte kvalifiserte rådgivings- og servicetjenester til bedrifter og offentlig forvaltning. Selskapet skal ta initiativ til, og bidra til tiltak som kan gi mennesker og bedrifter i Sauda bedre kompetanse. Selskapet skal også bidra til utvikling av lokalsamfunnet og infrastrukturen ved egne initiativ eller ved å støtte andres.

http://www.sauda-vekst.no

Suldal Vekst

Suldal Vekst er ein næringshage og eit regionalt innovasjons- og utviklingsselskap som arbeider for nyskaping, vekst og utvikling i og for næringslivet i Suldal og Ryfylke. Vårt hovudmål er å bidra til etablering av nye bedrifter og arbeidsplassar i Suldal, og arbeida for auka lønnsemd og vekst i dei bedriftene som allereie finst. Gjennom utvikling av lokalt og regionalt næringsliv skal me bidra til ei berekraftig framtid, sysselsetting og busetjing.

https://suldalvekst.no


NORCE Research

NORCE er et forskningsinstitutt med stor faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer. Vi leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi. Våre løsninger svarer på sentrale samfunnsutfordringer og bidrar til verdiskaping lokalt, nasjonalt og globalt. NORCE bruker sin faglige bredde og regionale tilstedeværelse til å levere forskning og nye løsninger på globale og lokale samfunnsutfordringer.

https://www.norceresearch.no

Haugaland Kunstverk

Haugaland Kunstverk har som formål å tilrettelegge for drift av flerbruksbygg for kunst og kultur på Haugalandet. Gjennom driften av kulturhusene skal kunstnere, kunstformidlere og publikum utvikle, presentere og oppleve et vidt spekter av kunstneriske uttrykk innen kunstformer som billedkunst, dans, film, kunsthåndverk, litteratur, musikk og teater.

http://hkv.no

Filmkraft Rogaland

Filmkraft Rogaland er et regionalt filmsenter. De regionale filmsentrene arbeider for å utvikle og styrke profesjonell audiovisuell produksjon i regionen gjennom tilskudd til utvikling og produksjon av dokumentarfilm og kortfilm, samt utvikling av spillefilm og TV-serier. Vi arbeider også for å øke den filmfaglige kompetansen blant profesjonelle filmarbeidere og unge talent i regionen gjennom ulike tiltak og støtteordninger.

http://www.filmkraft.no/forsid...

VRI Rogaland

Fra 2017 er VRI Rogaland forankret i Forskningsrådets program FORREGION. I 2020 lyser vi ut ca. 6 millioner kroner til KLIMASMARTE LØSNINGER. Vi har 6 virkemidler: kompetansemegling, forprosjekter, nettverksmøter, student til låns, forprosjekt med student og opplæring i søknadsutvikling.

https://www.rogfk.no/vare-tjen...

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. IN profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål. Som en global organisasjon er vi representert i flere enn tretti land. I land der vi ikke er representert med eget kontor, drar vi veksel på større internasjonale nettverk gjennom Norges ambassader. I tillegg er vi representert i alle norske fylker.

https://www.innovasjonnorge.no...