Om uka

Nyskapingsuka er en ny arena som setter innovasjon, endring og entreprenørskap i fokus. Dette er en uke med inspirerende og lærerike arrangementer som skal styrke og fremme innovasjon og vekst i Haugesundregionen. En møteplass for entreprenører, investorer, bedrifter, studenter og det offentlige, hvor en kan utveksle kunnskap, dele nyskapende idéer og knytte kontakter.

Initiativet til uka er tatt av Haugaland Vekst og arrangeres i tett samarbeid med en rekke aktører som har til felles å jobbe for vekst og nyskaping i vår region. De fleste av disse vil ha egne arrangementer i løpet av uka, andre samarbeider om arrangementer og noen stiller som sponsorer. 

Målet på sikt er at Nyskapingsuka blir et årlig felles løft og mobilisering for nyskaping, endring og innovasjon i hele regionen, fra Sauda og Suldal i øst, Utsira i vest, Sveio i nord og Karmøy i sør.

Hovedarrangør og eier

Haugaland Vekst

Regionens mulighetsutvikler. Vi arbeider med kommunal og regional næringsutvikling – med fokus på muligheter som bidrar til verdiskaping for Haugesundregionen. Haugaland Vekst er eid av 10 kommuner og Rogaland Fylkeskommune.

www.haugalandvekst.no

Sponsorer og medfinansiører

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3500 ansatte. Fylkeskommunen utfører hver dag oppgaver for de som bor og arbeider i Rogaland fylke.

www.rogfk.no

Skape

Skape gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland som vil starte egen bedrift. Skape er et partnerskap mellom alle 26 kommuner i fylket, Fylkesmannen i Rogaland sin landbruksavdeling, Innovasjon Norge og Rogaland fylkeskommune, som også er administrativt ansvarlig for Skape.

www.skape.no

Samarbeidspartnere

Høyskolen på Vestlandet 

Høgskulen på Vestlandet (HVL) såg dagens lys 1. januar 2017, då Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund fusjonerte. Høgskulen på Vestlandet har ambisjonar om å bli eit universitet med profesjons- og arbeidslivsretta profil, og vi vil vere tett på arbeidslivet, regionen og studentane.

HVL har deling som drivkraft, ideal og metode. Kunnskap veks når den blir delt. Det vi gjer skal støtte opp om vekst for ei berekraftig utvikling av samfunns-, arbeids- og næringslivet og for den enkelte.

www.hvl.no

Validé 

Validé Haugesundregionen AS er en inkubator som jobber med forretningsutvikling for tidligfaseselskaper. Vi skal sikre en raskere og tryggere vei fra idé til kommersiell suksess ved å bidra med kompetanse, nettverk og kapital. I kontorfellesskapet LEAP deler vi lokaler med tidligfase tech-selskaper tilknyttet inkubatoren, heriblant InfoGym, Baikingu og Terp.

www.validehaugesund.no

DNB 

Målt etter markedsverdi er DNB Norges største og et av Nordens største finanskonsern. Med et komplett tilbud av finansielle tjenester, tilbyr vi blant annet lån, sparing, rådgivning, forsikring og pensjon for personkunder og bedriftskunder.

Vi ser på det å møte alle kundene våre som mer enn en ferdighet, det er en kunst. Du skal alltid være trygg på at vi er tilstede, hver dag og når det gjelder som mest. Vår visjon er at vi skaper verdier gjennom kunsten å møte kunden.

www.dnb.no

NAV 

NAV forvaltar ein tredel av statsbudsjettet gjennom ordningar som dagpengar, arbeidsavklaringspengar, sjukepengar, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte.

NAV blei etablert 1. juli 2006. Kommunane og staten samarbeider om å finne gode løysingar for brukarane gjennom 456 NAV-kontor, i kommunar og bydelar. Kommunen og NAV har avtalt kva kommunale tenester kontoret skal tilby. Tenesteinnhaldet i eit NAV-kontor vil difor variere frå kommune til kommune.

www.nav.no

Næringshagen Rogaland Ressurssenter

Næringshagen Rogaland Ressurssenter er en av 40 næringshager i hele landet som er tatt opp i det nasjonale Næringshageprogrammet. Dette betyr at vi får offentlige midler til å hjelpe regionens grundere og næringsliv i å realisere sine forretningsideer.

Vi er en del av et nasjonalt og internasjonalt kompetansenettverk av bedrifter og institusjoner. Dette nettverket og tilknytningen mot Siva, Rogaland fylkeskommune og lokale kommuner skal bidra til næringsutvikling i regionen.

www.rrs.no

Haugesund Kommune

Pr. 1. august 2016 hadde Haugesund kommune 37 112 innbyggere. Byens plassering mellom Boknafjorden i sør og Hardangerfjorden i nord gjør Haugesund til et handels- og servicesenter for et omland med ca 160 000 mennesker.

Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden settes av et mangfold av mennesker. God dialog er en forutsetning for et godt forhold mellom kommunen, innbyggerne og samarbeidspartnerne. Kommunens legitimitet og omdømme er avhengig av at det er samsvar mellom de forventninger innbyggerne har til oss og kvalitet og omfang på de tjenestene vi leverer.

www.haugesund.kommune.no

Gründerloftet 

Grunderloftet – regionens mest inspirerende arbeidsplass for deg som starter opp din egen bedrift.  

Søker du etter en kontorplass med likesinnede gründere, eller ønsker du bare tilgang til et kreativt miljø og verktøy hvor en kan utveksle idèer, erfaringer og samarbeide om prosjekter? Målet vårt er å tilfredsstille begge disse behovene og skape et samlingspunkt for entreprenørskap og skaperkraft i regionen.

www.grunderloftet.org

Ungt Entreprenørskap

Ungt Entreprenørskaps formål er – i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører, å; utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Gi barn og unge forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringslivet. Fremme barn og unges samarbeidsevne og ansvarsbevissthet. Gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler i nærings- og arbeidslivet. Styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom nærings- og arbeidslivet og skolene. Stimulere til samarbeid over landegrensene. Inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng.

www.ue.no

Næringsforeningen Haugalandet

Fremtidens infrastruktur vil være med å gjøre Haugalandet til Vestlandets knutepunkt. Som interesseorganisasjon for bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner skal vi i Næringsforeningen jobbe for at Haugalandet fortsetter å være en sterk og attraktiv region mellom Bergen og Stavanger.

www.nforeningen.no

Fikse Næringsutvikling 

Fikse Næringsutvikling er ein lokal næringsforening eigd av og jobbar for 150 små og store bedrifter i alle bransjar i Etne og Vindafjord.  Målet er at bedriftene skal bli betre saman enn kvar for seg.  Med det er eitt av hovudoppdraga til selskapet å vera næringslivet sitt talerøyr ovanfor lokale og nasjonale myndigheter.  Vidare arbeidar ein med å synleggjera næringslivet og jobbmoglegheitene i distriktet for kundar og framtidige arbeidstakarar.  Eit tredje hovudarbeidsområde er å vera ein koblar og nettverksaktør mellom bedriftene, slik at ein lærer og gjerne handlar meir av kvarandre.

www.etnevindafjord.no

Medvind24 Næringshage

Medvind24 Næringshage legger til rette for nyskaping og vekst i eksisterende næringsliv, gjennom rådgiving, prosjektledelse, kompetanseheving og nettverksbygging. Vi tilbyr veiledning til de som ønsker å starte egen bedrift, og rådgivning til bedrifter som ønsker videre utvikling. Næringshagen leier ut kontroplasser i moderne lokaler, hvor 26 bedrifter i dag er samlokaliserte. 

www.medvind24.no